ರಾಜಾ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಆನಂದವೆ- Raja ninna sannidhi anandave