ಲೋಕ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕಾಯಿತು-Loka hinde odi hogi sakayitu