ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಶನ್ನು ನನ್ನ ದೇವಾಧಿ-Sarva srustisannu nanna devadhi