ಸಾದ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾದ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ-Sadyavu ella sadyavu ninninda