ಸ್ತುತಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ನಿನ್ನ - Stuthige mahimege patra nine