ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿಸು ಮನವೇ-Stuti stuti stutisu manave