ಹಳ್ಳಗಳ್ಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ - Haḷḷagaḷḷella muchalpaḍali