ಹಾದು ಬಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿರುಗಿ-Hadu banda margavannu tirugi